איכות הסביבה

תחום איכות הסביבה המתפתח והדרישות הרגולטוריות לעמידה ביעדים ברי קיימא יוצרים דרישה מוגברת מצד התעשייה, תאגידי המים והרשויות המקומיות לביצוע בדיקות מעבדה.  המעבדה מלווה פרויקטים בתחום איכות הסביבה, כגון אנליזה של מים מאיכויות שונות כמו מי שפכים, מי קולחין, מי תהום, מי מאגרים, מי נגר מכבישים ועוד.

המעבדה מוסמכת בתקן בינלאומי ISO17025 על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לבדיקות אלו משנת 2006.  בדיקות שפכים וקולחין מוכרות על ידי משרד הבריאות

מעבדת השירות מבצעת בדיקות מקיפות ומלאות בתחום השפכים, הקולחין והבוצות, כמו גם ביצוע דיגום באמצעות דוגמים מוסמכים על ידי משרד הבריאות וניידות דיגום מאובזרות.

בדיקות מעבדה

הבדיקות כוללות:

  • הימצאות מזהמים במי קולחין, שפכים, תהום, בוצה וקרקע.
  • בדיקות התכנות לטיהור שפכים.
  • בדיקות שוטפות לתחזוקת מתקני טיפול בשפכים.
  • בדיקות נדרשות על ידי הרגולציה עבור תאגידי מים ורשויות מקומיות לרבות בדיקות ודיגום עבור יצרני שפכים.
  • המעבדה נותנת שרות של הכנת תוכנית דיגום בהתאם לדרישות הרגולטור וביצועה באופן עצמאי ובתיאום עם אנשי השטח. תוצאות שוטפות של הדיגום מועברות למזמין העבודה במייל וכן באופן תקופתי בקבצי אקסל.  ניתן לבצע התממשקות לתוכנה המופעלת ע"י מזמין העבודה, עבור גופים כגון תאגידי מים רשויות מקומיות בפרויקטים ארוכי טווח.